Analiza potrzeb

Poniższa Ankieta jest przedstawiana do wypełnienia zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń. Ankieta służy określeniu wymagań i potrzeb klienta w celu umożliwienia mu podjęcia świadomej decyzji odnośnie do rozwiązań ubezpieczeniowych znajdujących się w ofercie Agenta ubezpieczeniowego – Banku Spółdzielczego w Trzebieszowie, zwanego dalej „Bankiem”. Mając na uwadze jak najlepszy dobór oferty ubezpieczeniowej do Pani/Pana potrzeb, prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w niniejszej Ankiecie. Ankietę uważa się za wypełnioną, jeśli zostały udzielone odpowiedzi na wszystkie pytania. Wypełnienie Ankiety jest dobrowolne, a w przypadku odmowy jej wypełnienia lub wypełnienia w części Bank nie ma możliwości dokonania należytej oceny adekwatności zawieranej umowy ubezpieczenia. W takim przypadku dla wnioskowania o zawarcie umowy ubezpieczenia, wymagane jest podpisanie oświadczenia o odmowie wypełnienia Ankiety.

Dane osobowe

KLAUZULA INFORMACYJNA

Bank Spółdzielczy w informuje Panią/Pana o przetwarzaniu danych osobowych stanowiących Pani/Pana własność zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”): a) Administrator danych osobowych: Bank Spółdzielczy w Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie z siedzibą w Trzebieszowie przy ul.Trzebieszów Drugi 33, 21-404 Trzebieszów Drugi, jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem”). Inspektor Ochrony Danych: b) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych, pod adresem e-mai iod@bstrzebieszow.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w ustępie a powyżej. c) Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu: - określenia wymagań i potrzeb przez dystrybutora ubezpieczeń, aby umożliwić klientowi podjęcie świadomej decyzji dotyczącej produktów ubezpieczeniowych, gdzie podstawą takiego przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit. c RODO, obowiązek prawny ciążący na administratorze wynika z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. 2018 poz. 2210 z poźn. zm.); - zapobiegania i wykrywania przestępczości ubezpieczeniowej, gdzie podstawą takiego przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony cel administratora jakim jest możliwość przeciwdziałania przestępstwom popełnianym na szkodę zakładu ubezpieczeń. d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji oraz organy ustawowo upoważnione do dostępu do danych w zakresie i celu określonym w przepisach szczególnych (KNF, UFG, GIIF itd.). Ponadto moje dane mogą być przekazywane Poczcie Polskiej, firmom kurierskim itp. oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, prawniczym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: - ofertowania tj. do czasu określenia wymagań i potrzeb klienta w zakresie produktów ubezpieczeniowych, w tym odrzucenia bądź przyjęcia oferty; - przez okres 3 lat od odrzucenia oferty w celu zapobiegania i wykrywania przestępczości ubezpieczeniowej. f) przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora: dostępu do Pani/Pana danych osobowych, do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano przed jej cofnięciem. g) Niezależnie od praw, o których mowa powyżej przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją) wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust 1 lit. f RODO. h) Podanie danych osobowych jest dobrowolne niemniej niezbędne w celu określenia wymagań i potrzeb klienta w zakresie produktów ubezpieczeniowych; i) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wskazanie potrzeby

Wybierz rodzaj ubezpieczenia jaki Cię interesuje.

Jeśli nie wyrażasz zgody na przeprowadzenie analizy, wróć do listy ubezpieczeń: powrót do listy.
Analiza potrzeb klienta jest dobrowolnym procesem, pozwalającym na dopasowanie odpowiedniego ubezpieczenia.