Polikredyt

Dokumenty prawne

Informacje o agencie

INFORMACJA O AGENCIE UBEZPIECZENIOWYM

1.  Bank Spółdzielczy w  Trzebieszowie zwany dalej „Bankiem” jest multiagentem  ubezpieczeniowym, wpisanym do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru pośredników ubezpieczeniowych pod nr  RAU 11193010/A                    

Komisja Nadzoru Finansowego udziela informacji na temat wpisu do rejestru pośredników na wniosek złożony ustnie, pisemnie lub osobiście – w siedzibie urzędu, przy ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa lub za pośrednictwem wyszukiwarki internetowej Komisji Nadzoru Finansowego, znajdującej się na stronie internetowej pod adresem  https://rpu.knf.gov.pl/

2.  Bank jest agentem ubezpieczeniowym następujących zakładów ubezpieczeń:

 

GENERALI ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SA    

GENERALI TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SA

COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SA VIENNA INSURANCE GROUP

WIENER TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SA VIENNA INSURANCE GROUP

TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

                                                                              

Kopie pełnomocnictw Banku dostępne są na stronie internetowej: www. bstrzebieszow.polikredyt.pl 

Pracownik Banku wykonujący czynności agencyjne posiada indywidualne upoważnienie, uprawniające go do wykonywania tych czynności i jest zobowiązany okazać je klientowi.

3.   Z tytułu wykonywania czynności agencyjnych Bank otrzymuje od zakładów ubezpieczeń wynagrodzenie prowizyjne wyrażone procentowo lub kwotowo od wartości składki zapłaconej zakładowi ubezpieczeń przez klienta (ubezpieczającego). Z tytułu wykonywania czynności agencyjnych Bank nie pobiera wynagrodzenia od klienta.

 

4.   Bank informuje, że w zakresie niezwiązanym z ochroną ubezpieczeniową istnieje możliwość złożenia reklamacji, skargi do Banku. Reklamacje niezwiązane z ochroną ubezpieczeniową są rozpatrywane przez Zarząd Banku lub osoby upoważnione przez Zarząd Banku.

Można je składać:  

1)      osobiście w centrali Banku Spółdzielczego w Trzebieszowie 

2)      listownie na adres centrali Banku Spółdzielczego w Trzebieszowie: Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie, 21-404 Trzebieszów Drugi 33;

3)      w formie elektronicznej, wysyłając e-mail na adres: ubezpieczenia@bstrzebieszow.pl

 

Reklamacje są rozpatrywane niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.

W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie Reklamacji i udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie, Bank w informacji przekazywanej osobie zgłaszającej Reklamację określa przewidywany termin rozpatrzenia Reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji.

O sposobie rozpatrzenia Reklamacji zawiadamia się podmiot, który ją zgłosił w terminie, o którym mowa powyżej, w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika. Odpowiedź tę można dostarczyć pocztą elektroniczną na wniosek zgłaszającego Reklamację.

Klient może wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego.

Klient może zwrócić się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta.

Klient może odwołać się od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamację do wyższego szczebla decyzyjnego w Banku, Komisji Nadzoru Finansowego, sądu powszechnego lub skorzystać z sądu polubownego przy Związku Banków Polskich lub przy Komisji NadzoruOstatnia zmiana treści dokumentu: 30 September 2021