Polikredyt

Dokumenty prawne

Polityka prywatności

Polityka prywatności Banku Spółdzielczego w Trzebieszowie  jako Administratora danych osobowych

 

§ 1

 

1.        Administratorem danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie, 21-404 Trzebieszów Drugi nr 33; wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000065761, NIP: 8250003736, REGON: 000501475 (zwany dalej Bankiem).

2.       Pod pojęciem Użytkownika rozumie się osobę, której dane są przetwarzane, tj. osobę, która założyła konto na Portalu, osobę która zawarła umowę ubezpieczenia za pośrednictwem Portalu, osobę, która zawarła umowę ubezpieczenia za pośrednictwem Doradcy drogą telefoniczną, osobę, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wyboru dla niej oferty przez Administratora.

 

§ 2

 

1.        Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w następujących celach i przez wskazany poniżej okres:

a)      podjęcia działań przez Administratora w celu dokonania analizy wymagań i potrzeb klienta oraz porównania ofert Towarzystw Ubezpieczeniowych, aby umożliwić klientowi podjęcie świadomej decyzji dotyczącej produktów ubezpieczeniowych wyboru najkorzystniejszej oferty dla Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) – przez okres obowiązywania zgody oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń,  

b)      założenia i korzystania z konta na Portalu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) – przez okres istnienia konta na Portalu oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń,

c)      wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności: prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywanie dowodów księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) – przez okres uregulowany przepisami prawa,

d)      wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przykłady których wskazane zostały poniżej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - przez okres, w którym Administrator będzie w stanie udokumentować istnienia takiego interesu, stanowiącego podstawę przetwarzania danych, oraz jego nadrzędność wobec interesów lub podstawowych praw i wolności osób, których dane dotyczą:

-     promocja i marketing bezpośredni produktów i usług (na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),

-     rozpatrywanie reklamacji składanych przez Użytkownika,

-    ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,

-    w celach archiwalnych lub dowodowych na wypadek konieczności wykazania faktów,

-     prowadzenie statystyk i analiz przez okres obowiązywania umowy oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, natomiast w stosunku do przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego do czasu wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu względem takiego przetwarzania. 

2.       Odbiorcami danych osobowych Usługobiorcy są:

a)      Podmioty dostarczające usługi IT,

b)      Zakłady Ubezpieczeń,

c)      Podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, windykacyjne, agencje marketingowe, na podstawie zawartych z tymi podmiotami Umów Powierzenia,

d)      Podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

3.       Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

4.       W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

a)      dostępu do treści swoich danych osobowych,

b)      sprostowania danych osobowych,

c)      usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,

d)      prawo do przenoszenia danych do innego administratora,

e)      wniesienia sprzeciwu, w tym sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego,

f)       wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

g)      cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane przed cofnięciem zgody.

5.       Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do podjęcia działań przez Administratora celem wyboru oferty dla Użytkownika. Bez podania danych realizacja usługi jest niemożliwa.

6.       Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym podlegają profilowaniu, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na takie przetwarzanie. Profilowaniem jest dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej. W związku z korzystaniem z serwisu w sposób zautomatyzowany mogą być przetwarzane dane osobowe. Dane przetwarzane w sposób zautomatyzowany mogą być przetwarzane w formie profilowania. Bank wykonuje profilowanie w celu dokonania prognozy lub analizy zainteresowania albo potencjalnych wyborów Użytkownika. Powyższe służy Bankowi, aby jak najlepiej wybrać produkty lub treści dla Użytkownika.

 

§ 3

 

1.        Użytkownik ma możliwość wyrażenia fakultatywnych zgód poprzez zaznaczenie odpowiednich „okienek” na Portalu na następujące czynności:

a)      na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

b)      przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego, drogą elektroniczną oraz wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.),

c)      na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących dla celów marketingu bezpośredniego.

2.       Użytkownik ma prawo cofnąć zgody określone w ust. 1 w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3.       Użytkownik jest uprawniony do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

4.       Cofnąć zgodę zgodnie z ust. 2 lub wnieść sprzeciw, o którym mowa w ust. 3 można za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres: iod@bstrzebieszow.pl. 

§ 4

Postanowienia końcowe: w celu realizacji praw oraz pytań i próśb Użytkownik może skontaktować się z Bankiem pod adresem e-mailiod@bstrzebieszow.pl. 


Polityka prywatności Banku Spółdzielczego w Trzebieszowie jako podmiotu przetwarzającego

 

 

§ 1

 

1.        Portal www.bstrzebieszow.polikredyt.pl (zwany dalej Portalem) prowadzony jest przez: Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie, 21-404 Trzebieszów Drugi nr 33; wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000065761, NIP: 8250003736, REGON: 000501475 (zwany dalej Bankiem).

2.       Administratorami danych osobowych Użytkowników Portalu są Zakłady Ubezpieczeń (zwane dalej Administratorami) wskazane na Portalu zakładce https://bstrzebieszow.polikredyt.pl/towarzystwa-ubezpieczeniowe

3.       Administratorzy powierzyli przetwarzania danych osobowych Bankowi Spółdzielczemu w Trzebieszowie na podstawie podpisanej z Bankiem Umowy Powierzenia.

4.   Pod pojęciem Użytkownika rozumie się osobę, której dane są przetwarzane, tj. osobę, która założyła konto na Portalu, osobę która zawarła umowę ubezpieczenia za pośrednictwem Portalu, osobę która zawarła umowę ubezpieczenia za pośrednictwem Doradcy drogą telefoniczną.

4.       Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

5.       Dane zbierane przez Portal są przetwarzane zgodnie z zasadą zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, zasadą ograniczenia celu przetwarzania danych, zasadą minimalizacji danych, zasadą prawidłowości danych, zasadą ograniczenia przechowania danych, zasadą integralności i poufności danych oraz rozliczalności. Portal dochowuje należytej staranności w celu ochrony prywatności wszystkich użytkowników Portalu.  

6.       Politykę prywatności Bank realizuje poprzez dobór odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających odpowiednie zabezpieczenia o charakterze programistycznym, uniemożliwiających udostępnienie danych osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa tak aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z prawem, uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. 

 


§ 2

 

1.        Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w następujących celach i przez wskazany poniżej okres:

a)      założenia i korzystania z konta na Portalu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) – przez okres istnienia konta na Portalu.

b)      podjęcia działań w celu zawarcia umowy ubezpieczenia i zawarcia umowy ubezpieczenia oraz wykonywania czynności związanych z realizacją umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) – przez okres obowiązywania umowy oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy,

c)      wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorach, w szczególności: prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywanie dowodów księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) – przez okres uregulowany przepisami prawa,

d)      wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przykłady których wskazane zostały poniżej wskazanego poniżej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - przez okres, w którym Administrator będzie w stanie udokumentować istnienia takiego interesu, stanowiącego podstawę przetwarzania danych, oraz jego nadrzędność wobec interesów lub podstawowych praw i wolności osób, których dane dotyczą:

-     promocja i marketing bezpośredni produktów i usług (na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

-    rozpatrywanie reklamacji składanych przez Użytkownika,

-    ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,

-    w celach archiwalnych lub dowodowych na wypadek konieczności wykazania faktów,

-     prowadzenie statystyk i analiz przez okres obowiązywania umowy oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, natomiast w stosunku do przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego do czasu wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu względem takiego przetwarzania. 

2.       Odbiorcami danych osobowych Usługobiorcy są:

a)      Podmioty dostarczające usługi IT,

b)      Podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, windykacyjne, agencje marketingowe,

c)      Podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

3.       Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

4.       W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

a)      dostępu do treści swoich danych osobowych,

b)      sprostowania danych osobowych,

c)      usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,

d)      prawo do przenoszenia danych do innego administratora,

e)      wniesienia sprzeciwu, w tym sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego,

f)       wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

g)      cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane przed cofnięciem zgody.

5.       Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i realizacji umowy oraz założenia konta na Portalu. Bez podania danych zawarcie i realizacja umowy oraz założenie konta na Portalu są niemożliwe.

6.       Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym podlegają profilowaniu, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na takie przetwarzanie. Profilowaniem jest dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej.

W związku z korzystaniem z serwisu w sposób zautomatyzowany mogą być przetwarzane dane osobowe. Dane przetwarzane w sposób zautomatyzowany mogą być przetwarzane w formie profilowania. Bank wykonuje profilowanie w celu dokonania prognozy lub analizy zainteresowania albo potencjalnych wyborów Użytkownika. Powyższe służy Bankowi aby jak najlepiej wybrać produkty lub treści dla Użytkownika.

 

 

 

Ostatnia zmiana treści dokumentu: 04 March 2021