Polikredyt

Dokumenty prawne

Regulamin korzystania z Portalu

Regulamin korzystania z Portalu www.bstrzebieszow.polikredyt.pl oraz świadczenia usług drogą elektroniczną przez Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie

 

1.    Działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r., poz. 123 z późn. zmianami) Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie ustanawia przedmiotowy Regulamin korzystania z Portalu www.bstrzebieszow.polikredyt.pl oraz świadczenia usług drogą elektroniczną przez Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie.

2. Regulamin ma za zadanie określenie warunków świadczonych usług, rodzaju świadczonych usług oraz zakresu świadczonych usług przez Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie.

3. Regulamin udostępniany jest bezpłatnie oraz dostępny jest pod adresem: https://bstrzebieszow.polikredyt.pl/dokumenty. Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie umożliwia każdorazowe pobranie Regulaminu oraz utrwalanie i powielanie w dowolny sposób. Każdy podmiot korzystający z Portalu zobowiązany jest do przestrzegania przedmiotowego Regulaminu. W celu korzystania z Portalu rekomendowane jest zapoznanie się i akceptacją Regulaminu.

4.    W celu lepszego oraz jednoznacznego zrozumienia treści zawartych w niniejszym Regulaminie, poniżej zostały zdefiniowane następujące pojęcia:

a)     Bank - Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie, 21-404 Trzebieszów Drugi nr 33; wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000065761, NIP: 8250003736, REGON: 000501475 , który jest agentem ubezpieczeniowym działającym na rzecz więcej niż jednego Zakładu Ubezpieczeń, na podstawie udzielonych pełnomocnictw. Lista Zakładów Ubezpieczeń na których rzecz działa Bank jest dostępna pod adresem: https://bstrzebieszow.polikredyt.pl/towarzystwa-ubezpieczeniowe Bank jest pośrednikiem ubezpieczeniowym wpisanym do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, prowadzonym przez organ nadzoru - Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą 

w Warszawie. Każdy ma prawo sprawdzenia wpisu do rejestru pośredników ubezpieczeniowych na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego. Wyszukiwarka jest dostępna pod adresem: https://rpu.knf.gov.pl/

b)     Czynności agencyjne - czynności w imieniu lub na rzecz Zakładu Ubezpieczeń wykonywane przez pracowników Banku oraz inne podmioty działające w imieniu i na rzecz Banku, polegające na: pozyskiwaniu klientów, wykonywaniu czynności przygotowawczych zmierzających do zawierania umów ubezpieczenia, zawieraniu umów ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w administrowaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, także w sprawach o odszkodowanie, jak również na organizowaniu i nadzorowaniu wyżej wskazywanych czynności,

c)      Doradca - pracownik Banku wykonujący czynności agencyjne,

d)     Kontakt - czynności wykonywane ramach czynności agencyjnych polegającej na obsłudze Użytkowników prowadzone w ramach Portalu https://bstrzebieszow.polikredyt.pl/ przez Doradców pod numerem +48 (25) 506 58 00 oraz pod adresem email: centrala-bs.trzebieszow@bankbps.pl

e)     Polisa - potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia będąca dokumentem generowanym przez Portal https://bstrzebieszow.polikredyt.pl/,

f)       Portal www.bstrzebieszow.polikredyt.pl- serwis internetowy prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie, zadaniem którego jest świadczenie Usług określonych w przedmiotowym Regulaminie,

g)     Usługi - świadczone za pośrednictwem Portalu usługi polegające m.in. na czynnościach agencyjnych oraz zawierania Umów ubezpieczenia na odległość a także płatności składki ubezpieczeniowej w sposób wybrany przez Użytkownika. Za usługi świadczone przez Portal https://bstrzebieszow.polikredyt.pl/ strony rozumieją również kontakt z Doradcą,

h)     Użytkownik - każda osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z Portalu www.bstrzebieszow.polikredyt.pl oraz usług świadczonych przez Bank za pośrednictwem Portalu https://bstrzebieszow.polikredyt.pl/,

i)       Towarzystwo Ubezpieczeniowe - jednostka w imieniu której oraz na które rzecz Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie wykonuje czynności agencyjne,

j)       Ubezpieczający – strona umowy ubezpieczenia która zawarła umowę ubezpieczenia z wybranym Towarzystwem Ubezpieczeniowym za pośrednictwem Portalu https://bstrzebieszow.polikredyt.pl/,

k)     Ubezpieczony – podmiot objęty ochroną ubezpieczeniową na którego rzecz została zawarta umowa ubezpieczenia,

l)       Uposażony – podmiot uprawniony do otrzymania świadczenia w razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego,

m)   Umowa ubezpieczenia – umowa zawarta przez Ubezpieczającego z wybranym przez niego Towarzystwem Ubezpieczeniowym za pośrednictwem Portalu https://bstrzebieszow.polikredyt.pl/.

5.    Korzystając z usług świadczonych przez Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie za pośrednictwem Portalu Użytkownik wyraża zgodę na treść oraz akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. Akceptując Regulamin oraz wyrażając zgodę, użytkownik zawiera umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych poniżej, bez konieczności zwarcia oddzielnej umowy. Wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz zawarcie umowy o świadczenie usług odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na stronach Portalu albo na stronie logowania Klienta. Niniejszy Regulamin stanowi składnik umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

6.    Portal informuje Użytkownika przed zawarciem umowy o nieodpłatności Regulaminu, możliwości zapoznania się z Regulaminem oraz utrwalenia Regulaminu poprzez umieszczenie odnośników do Regulaminu na stronach Portalu.

7.    Każdy Użytkownik ma prawo zakończenia korzystania z Portalu w dowolnym momencie. Z chwilą zakończenia korzystania z Portalu lub zakończenia rozmowy 

z Doradcą następuje automatyczne rozwiązanie umowy o świadczenie usług.

 

Zasady świadczenia Usług

1. Bank świadczy usługi za pośrednictwem Portalu przez 24 godziny na dobę, 7 dni 

w tygodniu. Powyższe nie dotyczy kontaktu z Doradcą w formie telefonicznej lub 

w formie wiadomości email, który jest dostępny od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 8:00 do 15.40, poza dniami wolnymi od pracy.

2. Z powodu prac konserwacyjnych oraz zdarzeń losowych mogą wystąpić przerwy 

w działaniu Portalu, o których Portal będzie informował na bieżąco na głównej stronie Portalu.

3. Bank ma prawo zablokować dostęp do Portalu w przypadku nieprawidłowego korzystania z Portalu przez Użytkownika, a także w przypadku możliwości narażenia Użytkownika lub którejkolwiek strony umowy ubezpieczenia lub też Banku na szkodę. Bank nie ponosi odpowiedzialności z powodu tymczasowego braku możliwości korzystania z Portalu niezbędnego do usunięcia zagrożeń lub zauważonych nieprawidłowości. Za nieprawidłowe korzystanie z Portalu uznaje się przekazywanie treści obraźliwych, bezprawnych oraz działania o charakterze hackerskim oraz każdym innym zmierzającym do zakłócenia lub uszkodzenia działania Portalu.

4. Użytkownik nie ponosi opłat za korzystanie z Portalu, poza przypadkami opłacania należnych składek z tytułu zawartych umów ubezpieczenia. Użytkownik może ponosić samodzielnie koszty związane z korzystaniem z usług operatora Telekomunikacyjnego.

5. Portal świadczy usługi polegające m.in. na czynnościach agencyjnych oraz zawierania Umów ubezpieczenia na odległość, a także płatności składki ubezpieczeniowej 

w sposób wybrany przez Użytkownika. Za usługi świadczone przez Portal https://bstrzebieszow.polikredyt.pl/ strony rozumieją również Kontakt z Doradcą. Dodatkowo Portal świadczy usługi polegające m.in. na udostępnianiu użytkownikom historii zawartych umów oraz informacji i dokumentów związanych z zawartymi umowami.

6. W związku z charakterem świadczonych Usług, w celu prawidłowego działania Portalu, Użytkownik podając dane niezbędne do realizacji umowy powinien podać prawdziwe oraz kompletne dane.

7. Bank nie ponosi odpowiedzialności za:

a)     nieprawidłowe lub sprzeczne z postanowieniami umowy korzystanie przez Użytkownika z Portalu,

b)     skutki spowodowane błędnym wypełnieniem formularzy dostępnych na stronie Portalu lub przekazanych Doradcy, w szczególności wobec osób trzecich, których dane zostały zamieszczone bez ich wiedzy lub zgody,

c)      podanie nieprawdziwych, niepełnych lub wprowadzających w błąd danych,

d)     nieprawidłowe funkcjonowanie Portalu spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z nieprawidłowego sprzętu lub oprogramowania.

 

Konto użytkownika

1.    Użytkownik w ramach Portalu ma dostęp, po wcześniejszym założenia konta oraz zalogowaniu się do konta, do nieodpłatnych usług polegających na udostępnianiu historii zawartych umów ubezpieczeń oraz dokumentów i informacji związanych 

z realizacją umowy ubezpieczenia. Użytkownik ma również dostęp do danych Użytkownika.

2.    Korzystanie z konta jest nieodpłatne i dobrowolne. Możliwość z korzystania z konta uzależnione jest od jego aktywacji.

3.    Aktywacja konta odbywa się poprzez wypełnienie wniosku lub zapytania na portalu https://bstrzebieszow.polikredyt.pl/.

4.    Konto może być również założone na żądanie Użytkownika przez Doradcę w placówce Banku lub w trakcie rozmowy telefonicznej z Doradcą. Aby aktywować konto założone przez Doradcę konieczna jest jego aktualizacja poprzez link aktywacyjny przesłany na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

5.    Użytkownik po aktywacji oraz zalogowaniu do Konta ma wgląd do historii zawartych ubezpieczeń, Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, informacji o wysokości oraz terminie płatności składek.

6.    Użytkownik ma prawo w każdym czasie do usunięcia konta oraz rezygnacji 

z świadczonych usług poprzez wylogowanie się z Konta.

 

Zawieranie umów ubezpieczenia

1.             W ramach świadczonych usług przez Bank, Użytkownik za pośrednictwem Portalu może zawrzeć umowę ubezpieczenia. Umowa ubezpieczenia zawierana jest poprzez wskazanie Ubezpieczającego i Ubezpieczonych, wyboru rodzaju ubezpieczenia oraz warunków ubezpieczenia. Użytkownik może również zawrzeć umowę ubezpieczenia za pośrednictwem Doradcy.

2.             Przed zawarciem umowy Ubezpieczenia, Użytkownikowi zostaną udostępnione następujące informacje:

a)       nazwa i adres siedziby Ubezpieczyciela;

b)       istotne właściwości świadczenia i jego przedmiotu;

c)        cena lub wynagrodzeniu obejmujących wszystkie ich składniki, w tym opłaty i podatki oraz zasady zapłaty ceny lub wynagrodzenia;

d)       koszty oraz termin i sposób świadczenia usługi oraz minimalny okres, na jaki ma być zawarta Umowa o świadczenia ciągłe lub okresowe;

e)       prawo oraz sposób odstąpienia od umowy albo wskazanie, że prawo takie nie przysługuje, oraz wysokość ceny lub wynagrodzenia, które Użytkownik jest obowiązany zapłacić w przypadku odstąpienia od Umowy po rozpoczęciu świadczenia Usługi, a także dodatkowe koszty ponoszone przez Użytkownika wynikające z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, jeżeli mogą one wystąpić;

f)         termin, w jakim oferta lub informacja o cenie lub wynagrodzeniu mają charakter wiążący;

g)       miejsce i sposób składania reklamacji oraz możliwości pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umowy;

h)       sposób rozwiązania zawartej umowy oraz konsekwencjach z tym się wiążących;

i)         istnieniu funduszu gwarancyjnego lub innych systemów gwarancyjnych, jeżeli takie istnieją;

j)         języku stosowanym w relacjach przedsiębiorcy z Użytkownikiem oraz prawie właściwym państwa, które stanowi podstawę dla stosunków Ubezpieczyciela 

z Użytkownikiem przed zawarciem umowy na odległość oraz prawie właściwym do zawarcia i wykonania umowy;

k)       sądzie właściwym do rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem umowy.

3.             W celu prawidłowego zawarcia Umowy ubezpieczenia niezbędnym jest prawidłowe wskazanie przez Użytkownika żądanych danych, a także zaakceptowanie wysokości składki oraz innych warunków ubezpieczenia, w tym Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

4.             Przed zawarciem umowy ubezpieczenia, na żądanie Użytkownika oraz na podstawie uzyskanych od niego informacji, określane są jego wymagania i potrzeby oraz podane są w zrozumiałej formie obiektywne informacje o produkcie ubezpieczeniowym. Informacje są podawane w celu umożliwienia Użytkownikowi podjęcia świadomej decyzji.

5.             Informacje o proponowanym produkcie ubezpieczeniowym są przekazywane 

w postaci dokumentu zawierającego informacje o tym produkcie ubezpieczeniowym.

6.             Do zawarcia Umowy ubezpieczenia dochodzi w momencie wyboru opcji ,,Generuj wniosek” oraz opłaty składki ubezpieczeniowej w wyliczonej wcześniej wysokości. Do zawarcia umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Doradcy następuje na wniosek Użytkownika oraz opłacenia składki przez Ubezpieczającego.

7.             Płatność składki następuje poprzez płatność kartą kredytową lub przelewem za pomocą własnego konta bankowego.

8.             Zawarcie umowy ubezpieczenia potwierdzane jest polisą generowaną automatycznie przez Portal oraz dostępną na koncie Użytkownika. Użytkownik może żądać potwierdzenia treści polisy na piśmie w formie papierowej.

9.             Użytkownik ma prawo ustawowego odstąpienia od zawartej Umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu Umowy lub od dnia potwierdzenia informacji, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jeżeli jest to termin późniejszy. Termin uważa się za zachowany jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane w formie pisemnej na adres siedziby Zakładu Ubezpieczeń.

10.         Odstąpienie od umowy wywołuje ten skutek, iż Umowa uważana jest za niezwartą. Użytkownik zwolniony jest od zobowiązań, natomiast zwrotowi ulegają świadczenia stron w stanie niezmienionym. Ubezpieczyciel może żądać zapłaty za wykonanie usługi w rzeczywistym rozmiarze, w przypadku gdy rozpoczął świadczenie usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, informując wcześniej o kosztach świadczonej usługi.

11.         Odstąpienie od Umowy w terminie, o którym mowa w ust. 9 nie przysługuje 

w przypadku umów wykonanych w całości na żądanie Użytkownika przed upływem 30 dniowego terminu, o którym mowa w ust. 9 oraz w przypadku ubezpieczeń dotyczących podróży i bagażu lub innych, jeżeli zawarte zostały na okres krótszy niż trzydzieści dni.

 

Zagrożenia związane z korzystaniem z Portalu

1.      Bank w celu realizacji obowiązków ochrony danych oraz bezpieczeństwa Użytkowników stosuje adekwatne środki bezpieczeństwa chroniące przed nieupoważnionym dostępem oraz modyfikacją danych. Powyższe środki są realizowane poprzez wewnętrzne procedury Banku oraz fizyczne i informatyczne środki bezpieczeństwa.

2.      Bank używa m.in. bezpiecznego protokołu HTTPS w celu zawarcia umowy ubezpieczenia oraz wszystkich czynności z tym związanych, w tym również dokonywania płatności za pośrednictwem Portali.

3.      W związku z świadczonymi usługami drogą elektroniczną możliwy jest nieuprawniony dostęp do przekazywanych przez sieć teleinformatyczną danych oraz przechowywanych przez Bank danych, pomimo dochowania najwyższej staranności przez Bank, przy zapewnieniu odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa. Powyższe może spowodować nieuprawnioną modyfikację danych oraz utratę danych.

4.      W celu prawidłowego korzystania z Portalu oraz świadczonych za pośrednictwem Portalu Usług, Użytkownik powinien korzystać z oprogramowania oraz sprzętu spełniającego następujące minimalne wymagania: przeglądarka Internet Explorer 

w wersji co najmniej 8.0, Google Chrome, Firefox, Opera i Safari w najnowszych wersjach, włączona obsługa Cookies i Java Script oraz minimalną rozdzielczość monitora 1024^768. Dane przesyłane przy użyciu formularza elektronicznego są chronione poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu SecureSocketLayer (SSL), opartego o algorytm RSA z kluczem publicznym oraz RC4 z kluczem prywatnym do 128 bitów.

5.      Korzystając z usług Doradcy za pomocą aparatu telefonicznego wymagane jest posiadanie aparatu telefonicznego z funkcją tonowego wybierania numerów.

 

Postępowanie reklamacyjne

1.      Każdy Użytkownik Portalu może zgłosić reklamację dotyczącą usług świadczonych przez Bank w następującym trybie:

1)     w formie pisemnej - osobiście w placówce bankowej lub przez pełnomocnika dysponującego pełnomocnictwem udzielonym w zwykłej formie pisemnej, 

z wyjątkiem reklamacji dotyczących kart płatniczych;

2)     ustnie - telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w placówce bankowej;

3)     listownie na adres placówki bankowej;

4)     wysyłając e-mail na adres podany na stronie internetowej Banku;

5)     w Zakładzie Ubezpieczeń, z którym Bank podpisał umowę o współpracy lub umowę agencyjną.

Dane kontaktowe banku dostępne są na stronie internetowej Banku: www.bstrzebieszow.pl

2.      Zgłaszając reklamację, Użytkownik powinien wskazać poza dokładnym opisem problemu dane identyfikujące Użytkownika oraz w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej dane osoby upoważnionej do składania oraz zmatawiania wszystkich spraw związanych 

z reklamacją.

3.       Bank rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie i udziela odpowiedzi

1)     na reklamacje związane ze świadczeniem usług płatniczych w terminie nie późniejszym niż 15 dni roboczych od jej otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 15 dni roboczych, Bank poinformuje o tym na piśmie Użytkownika Portalu, wskazując przyczynę opóźnienia i okoliczności, które musza zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji oraz określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może być dłuższy niż 35 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji.

2)     na pozostałe reklamacje (nie związane ze świadczeniem usług wymienionych 

w ppkt. 1 powyżej), w terminie nie późniejszym niż 30 dni od jej otrzymania. 

W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, Bank poinformuje o tym na piśmie Użytkownika Portalu, wskazując przyczynę opóźnienia i okoliczności, które musza zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji oraz określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia złożenia reklamacji.

4.      W zależności od żądania składającego reklamację, informacją o rozpatrzonej reklamacji jest przekazywana na wskazany adres email lub w formie listownej na wskazany adres korespondencyjny.

 

Treść oraz obowiązywanie Regulaminu

1.      Regulamin Portalu wchodzi  w życie dnia 03 marca 2021 roku.

2.      Bank ma prawo zmiany niniejszego Regulaminu. W przypadku zmiany Regulaminu, Regulamin doręczany będzie, bądź na adres email wskazany przez Użytkownika lub poprzez zamieszczanie nowego Regulaminu na stronie Portalu.

  Informacje końcowe

1.      Do niniejszego Regulaminu oraz świadczonych usług na podstawie niniejszego Regulaminu ma zastosowanie prawo polskie.  W sprawach nieuregulowanych 

w niniejszym Regulaminie, stosuje się m.in. przepisy ustawy Kodeksu cywilny 

Dz. U. z 2019 r. poz. 1145), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r., poz. 123 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2019, poz. 123), Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 381 z późn.zm.), Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. 2019 poz. 1881 z późn.zm,), oraz przepisów innych ustaw powszechnie obowiązujących.

2.      Do Umowy ubezpieczenia, w zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia dotyczące zawieranych umów ubezpieczenia.

3.      W sporach wynikłych z świadczonych Usług za pośrednictwem Portalu lub związanych ze stosowania Regulaminu właściwym jest sąd właściwości ogólnej lub sąd właściwości miejscowej Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uposażonego. Strony mają również możliwość polubownego rozpatrywania sporu przez Sąd Polubowny przy Rzeczniku Finansowym lub Komisji Nadzoru Finansowego.Ostatnia zmiana treści dokumentu: 04 May 2021